Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Радивилівському ліцеї №1

Механізм забезпечення якості освіти

 

СХВАЛЕНО
педагогічною радою Радивилівського ліцею №1
Протокол № ___
від ________       року
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Радивилівського ліцею №1
від  _____ № _____
_________ Алла ФАЄВСЬКА

          

 

ПОЛОЖЕННЯ
про внутрішню систему забезпечення якості освіти 
в Радивилівському ліцеї №1 Радивилівської міської ради
Дубенського району Рівненської областіІ. Загальні положення
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Радивилівському ліцеї №1 Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області (далі – ВСЗЯО) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги; ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів; наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» тощо.
У процесі розроблення Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти враховувалися «Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (М. Бобровський, С. Горбачов, О. Заплотинська), посібник «Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти».
Внутрішня система забезпечення якості освіти в Радивилівському ліцеї №1 розбудовується на виконання статті 41 Закону України «Про освіту» для спрямування та контролю діяльності закладу щодо забезпечення якості освіти.
Процес створення та реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти Радивилівського ліцею №1 базується на таких принципах:
автономія закладу освіти;
академічна доброчесність;
академічна свобода;
гнучкість та адаптивність системи освітньої діяльності;
гуманізм;
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, зокрема й за ознакою інвалідності;
демократизм;
державно-громадське управління;
доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
людиноцентризм, дитиноцентризм;
постійне вдосконалення освітньої діяльності;
свобода вибору видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
урахування впливу зовнішніх чинників;
цілісність системи управління якістю освіти.
Метою розбудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Радивилівському ліцеї №1 є гарантування якості освіти; формування довіри громади до Радивилівського ліцею №1; постійне й послідовне підвищення якості освіти.
Відповідальність за впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Радивилівському ліцеї №1 покладається на директора Радивилівського ліцею №1.

ІІ. Структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Складовими системи забезпечення якості освіти в закладі освіти є:
політика і процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
система й механізми забезпечення академічної доброчесності в закладі освіти;
критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

2.1. Політика та процедури забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Політика внутрішньої системи забезпечення якості освіти спрямована на:
створення системи й механізмів забезпечення академічної доброчесності;
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
забезпечення наявності необхідних ресурсів у закладі освіти для організації освітнього процесу;
створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;
запобігання та протидію булінгу (цькуванню);
застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження й коригування результатів освітньої діяльності.
2.2. Створення системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності (див. розділ ІV)
2.3. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти
Для ефективного управління Радивилівським ліцеєм №1 заклад має бути забезпечений такими компонентами інформаційних систем, як:
сучасна мережа Інтернет;
технічне забезпечення (комп’ютерне, мультимедійне обладнання, цифрові засоби: проектор, фотокамера, проекційний екран, інтерактивна дошка тощо);
ліцензовані програмні продукти, електронні освітні ресурси;
єдиний інформаційний простір закладу (можливість спільного використання суб’єктами освіти наявних у системі електронних ресурсів);
доступ до наявних освітніх веб-ресурсів (сайт закладу освіти, платформа для дистанційної освіти, веб-сайти, блоги педагогів);
інформаційні ресурси навчального призначення (бібліотека, бази даних, інформаційні системи, програмне забезпечення, засоби зв’язку, комп’ютерні й телекомунікаційні мережі, радіо- та телеканали тощо).
2.4. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
ЗЗСО для організації освітнього процесу має бути забезпечений такими ресурсами, як:
Державним стандартом загальної середньої освіти;
типовими освітніми програми;
статутом закладу освіти;
стратегією розвитку закладу освіти;
річним планом роботи закладу освіти;
освітньою програмою закладу освіти;
штатним розписом закладу освіти;
календарно-тематичним плануванням;
методиками й технологіями організації освітнього процесу;
методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
системою матеріального та морального заохочення;
планами підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
2.5. Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища
Створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища передбачає:
організацію безбар’єрного простору (фізичну можливість і зручність потрапляння до закладу освіти, фізичну безпеку під час пересування в ньому; можливість вільного отримання інформації про заклад освіти й освітні послуги, що надаються);
облаштування ресурсної кімнати (організація зони навчання та побутово-практичної зони);
забезпечення медіатеки мультимедійними засобами для максимального наближення дітей до необхідних джерел інформації;
застосування допоміжних технологій (пристрої для прослуховування, розширеної та альтернативної комунікації, принтери і дисплеї системи Брайля, інтерактивне обладнання);
створення комплексної системи заходів із супроводу учня з особливими освітніми потребами (корекційно-розвивальні заняття із практичним психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, учителем-реабілітологом);
адаптацію та модифікацію типової освітньої програми або її компонентів (гнучкість програми, різні навчальні методики і проведення відповідного оцінювання, розроблення індивідуальної програми розвитку);
реалізацію просвітницьких заходів щодо формування толерантності, поваги до індивідуальних особливостей дітей, подолання ментальних бар’єрів у взаємодії, неупередженості та недопущення дискримінації;
здійснення психолого-педагогічного супроводу формування в дітей з особливими освітніми потребами почуття поваги і власної гідності, усвідомлення своєї повноцінності та значущості в суспільстві.
2.6. Запобігання і протидія булінгу (цькуванню)
Запобігання і протидія булінгу (цькуванню) в Радивилівському ліцеї №1 передбачає:
розроблення й оприлюднення правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
розроблення й оприлюднення плану заходів, спрямованих на запобігання і протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
розроблення й оприлюднення порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
розроблення й оприлюднення порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальності осіб, причетних до булінгу (цькування) тощо.
2.7. Застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження й коригування результатів освітньої діяльності

До складу системи внутрішнього моніторингу належать:
система внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти;
система самооцінювання якості педагогічної й управлінської діяльності;
система оцінювання навчальних досягнень учнів.Методи збирання інформації:
аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо);
опитування:
анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);
інтерв’ю (із педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування); 
фокус-групи (із батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами);
моніторинг:
навчальних досягнень здобувачів освіти;
педагогічної діяльності (спостереження за проведенням навчальних занять, позакласною роботою тощо);
спостереження за освітнім середовищем (санітарно-гігієнічні умови, стан забезпечення навчальних приміщень, безпека спортивних та ігрових майданчиків, робота їдальні й буфету, вплив середовища на навчальну діяльність тощо).
Інструментарій методів збирання інформації:
пам’ятки для аналізу документів (щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів, фінансування закладу освіти, кількісно-якісного складу педагогічних працівників тощо);
анкети (для педагогів, учнів, батьків);
бланки спостереження (за проведенням навчальних занять, позакласною роботою тощо).

IV. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

4.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками
посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;
надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
об’єктивне оцінювання результатів навчання.
4.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного й підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності та джерела інформації.

4.3 Відповідальність педагогічних працівники Радивилівського ліцею №1 за порушення академічної доброчесності
відмова у присвоєнні кваліфікаційної категорії;
позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії;
відмова у присвоєнні педагогічного звання;
позбавлення присвоєного педагогічного звання;
позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
4.4. Відповідальність здобувачів освіти Радивилівського ліцею №1 за порушення академічної доброчесності
повторне проходження оцінювання (контрольна, практична, лабораторна роботи, тест, залік тощо);
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів у Радивилівському ліцеї №1 визначаються на основі положень відповідних наказів МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (можливі інші критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, що визначаються документами Радивилівського ліцею №1 та не суперечать чинному законодавству).
Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу МОН України від 13.07.2021 року №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».
Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21 серпня 2013 року  № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).
Відповідно до ступеня оволодіння знаннями та способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота та ін.).
Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою); його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 13 квітня 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).
Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів із предметів інваріантної складової навчального плану закладу.
Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту в Радивилівському ліцеї №1, відбувається відповідно до наказу МОН України від 07 грудня 2018 року № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України  від 18 лютого 2019 року № 221).

VI. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу визначаються на основі положень наказу МОН України від 09 січня 2019 року № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».
Індикатори оцінювання та методи збирання інформації для критеріїв оцінювання визначаються відповідно до Додатка 1. Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти «Рекомендацій до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (М. Бобровський, С. Горбачов, О. Заплотинська).

6.1. Вимога 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, реалізація сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
Критерії оцінювання:

1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність.
1.2. Педагогічні працівники впроваджують освітні технології, спрямовані на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти.
1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби).
1.4 Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (мультимедійні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо).
1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання й розвитку.
1.6. Педагогічні працівники використовують засоби інформаційно-комунікаційних технології в освітньому процесі.

6.2. Вимога 2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників.
Критерії оцінювання:
2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, зокрема й щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь в освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти.

6.3. Вимога 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їхніми батьками, працівниками закладу освіти.

Критерії оцінювання:

3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства.
3.2. Педагогічні працівники співпрацюють із батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотний зв’язок.
3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці.

6.4. Вимога 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.


Критерії оцінювання:

4.1. Педагогічні працівники під час педагогічної й наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності.
4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності здобувачами освіти.

VII. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти визначаються на основі положень наказу Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти».
Індикатори оцінювання та методи збирання інформації для критеріїв оцінювання визначаються відповідно до Додатка 1. Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти «Рекомендацій до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (М. Бобровський, С. Горбачов, О. Заплотинська).

7.1. Вимога 1. Наявність стратегії розвитку й системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

Критерії оцінювання:

1.1. У закладі освіти затверджено стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності.
1.2. У закладі освіти річне планування й відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії його розвитку та з урахуванням освітньої програми.
1.3. У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти.
1.4. Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання в належному стані будівель, приміщень, обладнання.

7.2. Вимога 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Критерії оцінювання:
2.1. Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру.
2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

7.3. Вимога 3. Ефективність кадрової політики й забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.

Критерії оцінювання:
3.1. Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми.
3.2. Керівництво закладу освіти за допомогою системи матеріального й морального заохочення мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності.
3.3. Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

7.4. Вимога 4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодія закладу освіти з місцевою громадою.

Критерії оцінювання:
4.1. У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу.
4.2. Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.
4.3. Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування.
4.4. Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу, їх участі в житті місцевої громади.
4.5. У режимі роботи закладу освіти й розкладі занять ураховуються вікові особливості здобувачів освіти відповідно до їхніх освітніх потреб.
4.6. У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.
7.5. Вимога 5. Формування й забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
Критерії оцінювання:
5.1. Заклад освіти реалізує політику академічної доброчесності.
5.2. Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

VIIІ. Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти
Механізми реалізації ВСЗЯО передбачають здійснення періодичного оцінювання компонентів у Радивилівському ліцеї №1 за напрямами оцінювання відповідальними посадовими особами і представниками громадських структур закладу освіти на основі визначених методів збирання інформації та відповідного інструментарію. Отримана інформація узагальнюється, відповідний компонент оцінюється, після чого зазначені матеріали передаються дирекції закладу для прийняття відповідного управлінського рішення щодо вдосконалення якості освіти в Радивилівський ліцей №1.
Дані щодо процедури й результатів оцінювання мають узагальнюватися, зокрема в таблицях, прикладом яких є наведена нижче таблиця «Механізми реалізації ВСЗЯО» (див. табл. 1), де передбачені такі змістові графи.
2. Компоненти напряму оцінювання. До них віднесено (відповідно до наказу МОН України від 09 січня 2019 року № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»):
освітнє середовище закладу освіти (облаштування території, стан приміщення закладу, дотримання повітряно-теплового режиму, стан освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму тощо);
система оцінювання здобувачів освіти (оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання навчальних досягнень, здійснення аналізу результатів навчання учнів, упровадження формувального оцінювання тощо);
педагогічна діяльність педагогічних працівників (формування й реалізація індивідуальних освітніх траєкторій учнів, використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, розвиток педагогіки партнерства тощо);
управлінські процеси закладу освіти (стратегія розвитку закладу, здійснення річного планування відповідно до стратегії, підвищення кваліфікації педагогічних працівників тощо).
3. Періодичність оцінювання. Визначається відповідно до частоти оцінювання (1 раз на п’ять років, 1 раз на 2 роки, 1 раз на рік, півріччя (семестр), квартал (чверть), щомісячно, щотижнево).
4. Відповідальні за оцінювання. Ними є не тільки члени адміністрації закладу освіти, а й представники колективу, громадських організацій закладу. Перелік таких осіб може виглядати так: директор, заступники директора, голови методичних об’єднань, педагогічні працівники, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра, члени ради школи, батьківського комітету, учнівського комітету тощо.
5. Методи збирання інформації та інструментарій. У цій графі визначається метод збирання інформації (аналіз документів, опитування, спостереження, моніторинг) та інструментарій (пам’ятка, бланк, анкета тощо).
6. Форми узагальнення інформації. До інформації, яку має надати відповідальна особа після завершення процедури оцінювання, віднесено аналітичну довідку, письмовий звіт, усний звіт, доповідну записку, акт тощо.
7. Рівень оцінювання. Рівень оцінювання як обов’язковий елемент механізму передбачає визначення рівня оцінювання: перший (високий); другий (достатній); третій (потребує покращення); четвертий (низький).
8. Управлінське рішення. Управлінське рішення приймається на основі аналізу отриманої інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради закладу, розпорядження, вказівки, письмового доручення, припису, інструкції, резолюції тощо і спрямоване на вдосконалення якості освіти в Радивилівському ліцеї №1.
 


Список використаних джерел

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
Бобровський М. В. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти / Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. – К. : Державна служба якості освіти, 2019. – 240 с.
Системи управління якістю [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/546/sistemi-upravlinnya-yakistyu.
Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80.
Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2019 року № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19/sp:head.